Dalja e kafshës nga Toka -shenjë e madhe e kijametit..!

Kjo Kafshë do të paraqitet në fund të kohës. Ajo është një nga mrekullitë e Allahut dhe do të paraqitet kur të shtohen sh.erri dhe fesadi. Këtë Kafshë Allahu e përmendi në K.uran, ku thotë: “E kur fjala (Ime) u bie (njerëzve), Ne do t’u nxjerrim atyre një Kafshë nga toka që do t’u flasë atyre (njerëzve): se, njëmend, njerëzit nuk ishin të bindur në argumentet (dhe K.uranin) Tona.” (Neml: 82) .. Transmetojnë Imam Ahmedi dhe Buhariu nga Ebu Umame, se Muhamedi alejhi selam tha: “Do të dalë Kafsha dhe do t’u vërë shenja njerëzve në hundët e tyre dhe jetojnë ata në mesin tuaja

Dhe kur njeriu blen devenë, pyet: “Nga kush e bleve?” E thotë: “E bleva nga një njeri me shenjë në hundë.” .. Transmetoi Talha nga Ibni Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, një hadith të gjatë e tha: “E përmendi Muhamedi alejhi selam shtazën e tha: “Ajo gjatë tërë kohës ka tri dalje.

Një herë ajo del larg në shkretëtirë dhe nuk përmendet në Mekë. Fshihet një kohë të gjatë e pastaj del edhe një herë dhe përmendet ajo në fshatra dhe në Mekë.”Tha Muhamedi alejhi selam: “Pastaj, derisa njerëzit janë në xhamitë më të mëdha të Zotit e më e ndaluara dhe më fisnikja në mesin e tyre El-Mesxhidul-Haram (Qabja), nuk është larg ata kur ajo fillon të pëllet mes ruknit dhe mekamit (brenda në Qabe) e shkund kokën e saj, e njerëzit ikin nga ajo në çdo anë, përveç një grupi besimtarësh që e kishin të qartë se nuk mund t’i ikin Allahut.

Be the first to comment on "Dalja e kafshës nga Toka -shenjë e madhe e kijametit..!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*