Erdogan i jep ULTIMATUM Izraelit: Nëse për 12 orë nuk i ndaloni sulmet, do ju …

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka rea.guar mbi zhvillimet e fundit e fund.it në Izrael, ref.eruar su.lmeve të bëra ndaj popul.lit pal.estinez nga fo.rcat izraelite, duke thënë se do të mobi.lizohen për të nd.aluar “terr.orizm.in dhe pus.ht.imin e Izraelit”.

Presidenti i Turqisë përmes facebookut ka bërë të ditur se ka zhv.illuar telef.onatë me homo.logun e ti palestinez dhe she.fin e byr.osë politike të Ha.masit, duke i cilësuar su.lmet nga Izraeli në Jeruzalem si “te.rro.r”. Ndër të tjera Erdogan shton se Turqia do të bëjë “çm.os për të mo.bilizuar të gji.thë botën, veç.anërisht botën isla.mike”.

.

Ditëve te fu.ndit, më shumë se 300 pal.estinezë u p.lag.osën në konf.rontimet me polic.inë izraelite jashtë xh.amisë Al-Aqsa në Jeruzalemin Lindor. Hap v1de0n e mep0shtmePostimi i pl0të i Presidentit turk:‘‘Të dashur vëllezër, Kam pasur telefonata të ndara me Pres.identin Pales.tinez Mahmud Abbas dhe Shefin e By.rosë Politike të Hamasit Ismail Heniyye.

Duke i për.shkruar sul.met e Izraelit në Jeruzalem si “t.er.ror”, unë shpreha dë.nim.in t.im më të ash.për për këto su.lme të liga dhe mi.zor.inë e shk.aktuar ndaj Palestinezëve, të cilat lë.nduan jo vetëm ndë.rgjegjen e mysl.ima.nëve por të gjithë njerëzimin.

Unë theksova se ne do të bë.jmë çm.os për të mo.bil.izuar të gjithë botën, ve.çanërisht botën is.lamike, për të nd.aluar ter.rorizm.in dhe push.timin e Izraelit.

Unë dek.larova se Turqia gjithmonë do të vaz.hdojë të jetë një mb.ësht.etëse e çësh.tjes Palestineze, të qëndrojë pranë vë.llezërve të saj Palestinezë dhe të mb.ro.jë dinjitetin e Jeruzalemit”.

Be the first to comment on "Erdogan i jep ULTIMATUM Izraelit: Nëse për 12 orë nuk i ndaloni sulmet, do ju …"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*