Vjen një ”GODITJE” e madhe për UÇK dhe Kosoven nga Franca!

Thierry Mari,ani, që është politikan i së dja.thtës ekstreme franceze, ka publik,uar një video në ‘Twitter’, ku drejtoi aku.za të rënda për Kosovë.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

“Më kujtohet shu,më mirë krijimi i sht etit të Kosovës. Ishte valëv.itur fla muri i Amerikës nëpër rru,gët e Prishtinës. Sot, Kosova vazhd.on të jetë një formë e protekt,oratit amerikan”, ka thënë Mariani, i cili ës.htë lobist serb, që në Fr,ancë lobon për shtetin e Ser.bisë.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Ky pro rus nuk ka ku.rsyer as ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kos,ovës, duke i akuzuar për kr.ime në luftën e fundit.Por, kush ës.htë Thierry Mariani, që dikur th,oshte se Krimeja është pj.esë e Rusisë?//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh vid,eon,duke shty,pur ne rek,la.men 5 sekondshe

Ai është kryetar i Sho,qatës së Dialogut Franko-Rus dhe me pozi,tën e rolin që ka, gjithmonë ka ten.tuar në forcimin e rap,orteve mes këtyre dy shteteve dhe një n.ga rolet e tij që paraqitja e Kosov,ës sa më keq përpara BE-së.

Këtë e dës,hmon edhe deklarata e tij pas.i ai e ka konsideruar si posh,tërim faktin që Bashkimi Evr.opian e ul Serb,inë me një tavolinë me Koso vën për t’ia kërk,uar njohjen e pava.rësisë.

Be the first to comment on "Vjen një ”GODITJE” e madhe për UÇK dhe Kosoven nga Franca!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*